Banner
Banner Mobile

Học phí gia sư

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO 1 THÁNG (3 BUỔI/TUẦN)
LỚP SINH VIÊN SINH VIÊN SƯ PHẠM GIÁO VIÊN
LÁ,1,2,3,4 900.000 – 1.200.000 1.200.000 1.600.000-2.200.000
LỚP 5,6,7,8 1.000.000 – 1.200.000 1.200.000 – 1.400.000 1.800.000 – 2.400.000
LỚP 9,10,11 1.200.000 – 1.400.000 1.400.000 – 1.600.000 2.000.000 – 2.400.000
LỚP 12, LTĐH 1.400.000 – 1.600.000 1.600.000 – 1.800.000 2.600.000 – 3.000.000
NGOẠI NGỮ
NĂNG KHIẾU
1.400.000 – 1.600.000 2.600.000 – 3.000.000
 
BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO 1 THÁNG (5 BUỔI/TUẦN)
LỚP SINH VIÊN SINH VIÊN SƯ PHẠM GIÁO VIÊN
LÁ, 1,2,3,4 1.400.000 – 1.600.000 1.600.000 – 1.800.000 2.800.000 – 3.200.000
LỚP 5,6,7,8 1.600.000 – 1.800.000 1.800.000 – 2.000.000 3.000.000 – 3.600.000
LỚP 9,10,11 1.800.000 – 2.200.000 2.000.000 – 2.400.000 3.200.000 – 4.000.000
LỚP 12, LTĐH 2.200.000 – 2.600.000 2.400.000 – 3.000.000 4.000.000 – 5.000.000
NGOẠI NGỮ
NĂNG KHIẾU
2.800.000 – 3.000.000 4.000.000 – 5.000.000
Lưu ý:
Thời gian học: Phụ huynh có thể trao đổi với Trung Tâm hoặc Gia sư khi đến nhận lớp.
Thời gian giảng dạy:
-         Sinh Viên: 120 phút / buổi.
-         Giáo Viên: 90 phút/ buổi.
Bảng giá này chỉ có giá trị tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo yêu cầu Phụ huynh.